Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng

Hợp đồng xây dựng là một bản hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa 2 bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng cần phải phù hợp với loại hợp đồng; giá của hợp đồng cùng các điều kiện trong hợp đồng các bên đã ký kết. Sau đây chúng tôi xin được tư vấn đến bạn bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán a-b).

Trước khi đi tìm hiểu bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán a-b), chúng ta cần phải biết thanh toán và quyết toán trong hợp đồng xây dựng cần phải dựa vào những quy định, số liệu cụ thể như thế nào.

Kiến thức về thanh toán Hợp đồng xây dựng

bang-tinh-gia-tri-quyet-toan-hop-dong

a) Những điều kiện thanh toán Hợp đồng xây dựng

 • Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với giá hợp đồng, loại hợp đồng, các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 • Các bên cần thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán; hồ sơ thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, và điều kiện thanh toán.
 • Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của các lần thanh toán cho bên nhận thầu.
 • Trường hợp còn nằm trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng thì có thể tạm thanh toán.

b) Thanh toán hợp đồng xây dựng với từng dạng hợp đồng cụ thể

 • Hợp đồng trọn gói
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh
 • Hợp đồng theo thời gian việc thanh toán được quy định
 • Hợp đồng theo giá kết hợp
 • Hợp đồng xây dựng
 • Thời hạn thanh toán

Hồ sơ khi thanh toán Hợp đồng xây dựng

bang-tinh-gia-tri-quyet-toan-hop-dong

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng sẽ do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng cũng như giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận.

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:

Với hợp đồng trọn gói

 • Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình cùng khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo khối hợp đồng mà không cần phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết;
 • Bảng tính giá trị nội dung của những công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết
 • Đề nghị thanh toán ở bên nhận thầu.

Hợp đồng theo các đơn giá cố định

 • Biên bản xác định nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của các bên đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu;
 • Bảng tính giá trị cho các công việc chưa có các đơn giá trong hợp đồng (nếu có);
 • Đề nghị thanh toán ở bên nhận thầu

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 • Biên bản xác định nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế;
 • Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh vì trượt giá theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Bảng tính giá trị cho những công việc chưa được liệt kê trong đơn giá trong hợp đồng (nếu có);
 • Đề nghị thanh toán ở bên nhận thầu

Đối với hợp đồng theo thời gian

 • Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế, bảng chấm công tương ứng với kết quả công việc trong giai đoạn thanh toán.
 • Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu

Quyết toán Hợp đồng xây dựng

bang-tinh-gia-tri-quyet-toan-hop-dong

Bên nhận thầu sẽ có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với các loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng được áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng cần phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

Khái niệm 

Quyết toán hợp đồng nghĩa là việc bạn xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ quyết toán Hợp đồng xây dựng

Hồ sơ quyết toán hợp đồng sẽ do Bên nhận thầu lập sao cho phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng;

Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng gồm các tài liệu sau:

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ các công việc thuộc phạm vi hợp đồng cùng công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
 • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán a-b); trong đó sẽ nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có); giá trị đã thanh toán, tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.
 • Nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng; hồ sơ hoàn công;.
 • Các tài liệu khác theo thỏa thuận có trong hợp đồng.

Thời gian để quyết toán Hợp đồng xây dựng

Thời hạn để thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận là:

 • Với hợp đồng xây dựng khi phải sử dụng vốn nhà nước; thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày; kể từ khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng; bao gồm cả những phần công việc phát sinh (nếu có); 
 • Hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng, tuy nhiên, không vượt quá 120 ngày.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về  thanh toán hợp đồng cũng như bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán a-b). Hi vọng bạn đọc đã tiếp thu được những kiến thức cần thiết để áp dụng vào trong công việc của mình.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *